انجام پروژه و شبیه سازی رشته دانشگاهی و ترجمه مقالات........ شماره تماس: 09906118613
شبیه سازی پروژه برق با متلب انجام پروژه دانشجویی آیدی تلگرام برای سفارش پروژه ترجمه تخصصی مقالات و متون انگلیسی

اطلاعیه فروشگاه

برای انجام پروژه دانشگاهی با ما در ارتباط باشید......................شماره تماس: 09906118613.......... تلگرام و اینستاگرام powerelectronic4u@.......... .. ایمیل : hw.mohammadi@gmail.com........ کانال تلگرام پاورالکترونیک: (دانلود پروژه رایگان) ...... powerelectronic4all@

دانلود کدهای متلب محاسبه منحنی بارپذیری و منحنی حدحرارتی

دانلود کدهای متلب محاسبه منحنی بارپذیری و منحنی حدحرارتی

دانلود کدهای متلب محاسبه منحنی بارپذیری و منحنی حدحرارتی

 

کارکرد شبکه مبدلهای حرارتی تأثیر بسزایی در مصرف انرژی دارد تکنولوژیpinch روش طراحی مؤثری را بـرای پـروژه هـای جدید و اصلاحی ارائه مینمایداز جمله فرآیندهای مهم واحد تقطیر میباشد که اولین فرایند در پالایشگاهها محسوب مـیشـود بنابراین بایستی به دنبال بهبود و افزایش کارایی آن باشیم.  اطلاعات پس از استخراج از جریانهای موجود مورد بررسی قرار گرفته مجموعًاً شامل۳۷ جریان هستیم که۲۵ جریـان گـرم و۱۲ جری ان سرد میباشد و اطلاعات اقتصادی جزو ملزومات کـار اسـت از روش رانـدمان سـطح بـرای بدسـت آوردن مراحـل هدفگذاری و طراحی استفاده می شود برای مرحله اشکال زدایی از نرم افزار معروف Aspen pinch استفاده نمـودهایـم طراحـی موجود با استفاده از اثر متقابل هزینه های اصلی و انرژی بهبود می یابد. مقدار مصرف تأسیاست گرم برابر kw128561 می باشد و  راندمان سطح حرارتی برای طراحی موجود برابر۷/۰ است از روش راندمان سطح مقدار Tmin∆ بهینه برابـر C ْ۱۴ بدسـت می آید.  برای اصلاح شبکه از این اختلاف دمایی استفاده مینمائیم و ابتدا مبدلهایی که باعث هدر رفتن انرژی و عبـور انـرژی ازpinch  میشوند را مشخص نموده و در نهایت کار را با تغییراتی در فرایند آغاز مینمائیم که این تغییرات شامل اضافه کـردن مبـدلهای جدید، جابه جایی مبدلها و تعویض جریانها می باشد.

مقدمه :
بعد از بحران انرژی در دهه ۸۰ به طراحی بهینه فرآیند توجه بیشتری شـده اسـت یکـی اززمینههایی که در آن موفقیت چشم گیری حاصل شده است انتگراسیون فرآیند بوده اسـت.  از طرفی تکنولوژیPinch نشان داده است که یکپارچه سازی خوب فرایند، بواسطه سادگیطراحی تأسیسات و استفاده درست از انرژی و سرمایه، مفید و نافع میباشـد . روشpinch مکمل روشهای قبلی است و تحت عنوان Retrofit by pinch method نام گرفته در ایـن روشاصلاح شبکه براساس مفاهیم فیزیکی و تحلیلهای ترمودینامیک استوار اسـت و بـه طـراحاجازه میدهد که بتواند تغییرات اعمال شده در شبکه را کنترل و آنـرا بـه سـمت طرحهـایعملی هدایت نماید استفاده از این روش در پروژههای صنعتی زمانیکه انرژی در درجه اولاهمیت قرارداشته باشد به صرفهجویی قابل توجهی منجر میشود. یک کار دیگر که در ایـنزمینه انجام شده است، اهداف هزینه سرمایهگذاری را با اهداف انرژی ترکیب میکند و ایـنکار حتی به صرفه جویی بیشتری منجر می شود.

نتیجه گیری و پیشنهادات:
نتایج کامل اصلاح شبکه در جدول (۹ـ۶) ارائه شده است همانطوری که ملاحظه میشود هیچ جریانی تقسیم نشده است و تغییرات اعمال شده در شبکه آنچنان گسترده و پیچیده نمیباشد. کاهش بار حرارتی کوره های موجود در واحد تا حد موردنظر صورت گرفته است: کولرهای هوایی ۱۶۰، ۱۲۰، ۱۶۱، ۱۰۲ از شبکه حذف شدهاند و ۱۶ مبدل جدید مجموعاً با سطح حرارتی ۲m 56/13840 در شبکه نصب شده است و میزان کل مساحت اضافی (A∆) برابر ۲m 62/15050 می باشد و کل سطح حرارتی موجود در شبکه بعد از اصلاح برابر ۲m 73/19868 می باشد و میزان سرمایه گذاری برای مبدلهای جدید بکار رفته در شبکه اصلاح شده برابر $ ۶/٣۵٣٨٧٠٧ است و به ازای این مقدار سرمایهگذاری به میزان kw 1/39851 صرفهجویی در میزان انرژی برابر yr$ 67/2485564 می باشد. و زمان برگشت سرمایه ۶/۱ سال میباشد و مقدار α از ۷/۰ به ۸/۰ افزایش یافته است. اگر مقایسه ای بین نتایج بدست آمده از اصلاح شبکه مبدلها با حداقل مقادیر موجود در Tmin =14oC∆ انجام دهیم ملاحظه می گردد که بار حرارتی هیترها به مقادیر target نزدیک می باشد در حالی که سطح حرارتی شبکه اصلاح شده بسیار دور از مقدار target است. دلیل اصلی آن این است در طرح شکل اصلاح شده، با توجه به اینکه راندمان سطح حرارتی مبدلهای موجود نزدیک به یک نمیباشد و سطح حرارتی موجود کاملاً در شبکه مورد استفاده قرار نگرفته است، برای کاهش بار حرارتیکوره ها لازم است مقداری سطح حرارتی جدید در شبکه اضافه شود و سطح حرارتیجدید اضافه شده حداقل سطح حرارتی لازم برای کاهش بار حرارتی کوره به میزان مورد نظر می باشد.
موقعیت نهایی شبکه پس از اصلاح در شکل ۹-۶ نشان داده شده است.
لازم به ذکر است که در هر طرح اصلاح (Retrofit) معمولاً جهت اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی لازم است مقداری سطح حرارتی جدید به شبکه افزوده گردد افزایش سطح حرارتی جدید به شبکه ممکن است به دو صورت انجام پذیرد.
۱- به صورت سری با سطح موجود در شبکه قرار گیرد. در این حالت به علت افزایش افت فشار جریانات لازم است پمپهای اضافی در شبکه نصب گردد.
۲- بصورت موازی با سطح موجود در شبکه قرار گیرد در این حالت به علت تقسیم جریانها و کاهش عدد رینولدز ضریب انتقال حرارت جریان کاهش یافته و لذا سطح حرارتی موردنیاز افزایش می یابد.
نظر به اینکه سرمایه گذاری طرحهای Retrofit عموماً بصورت سطح حرارتی اضافی مورد نیاز بیان می شود. بنابراین جهت درنظرگیری هزینههای فوق لازم است هزینه نصب پمپ های جدید را به صورتی به هزینه سطح حرارتی تبدیل نموده و به همین دلیل باید رابطه ای بین افت فشار و ضریب انتقال حرارت جریان داشته باشیم Jegede با استفاده از تعاریف افت فشار در لوله ها، ضریب انتقال حرارت جریان برای سیالات داخل لوله، که باتقریب برای سیالات داخل پوسته نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد به صورت زیر ارائهنموده است:
۵٫۳P = K ∗A∗hi∆سپس با استفاده از این معادله توانست مقدار سطح اضافی مورد نیاز، ناشی از اثرات افت فشار را محاسبه نماید. بدین ترتیب با افزایش این سطح حرارتی اضافی به سطح حرارتی شبکه موجود، موقعیت شبکه موجود (نقطهX) تغییریافته و راندمان سطح حرارتی کاهش می یابد. بعد از Jegede Polley و Panjeh Shahi با بکارگیری این معادله برای سیالات داخل لوله و تصحیح آن برای سیالات داخل پوسته تعریف جدیدی برای راندمان مبدلها از نظر افت فشار ارائه نمودند و بدین ترتیب توانستند با استفاده از این تعریف موقعیت منحنی (A-E) را تغییر داده و اثرات ناشی از افت فشار را روی منحنی Targeting اعمال نمایند. با بکارگیری این تعریف نه تنها می توان مبدلهای نامناسب از نظر افت فشار را تشخیص داده و نسبت به تصحیح آنها اقدام کرد بلکه میتوان در مورد نصب مبدلهای جدید نیز، از نظر افت فشار تصمیم گیری نمود.
نظر به اینکه در پایان نامه حاضر اولاً تمامی اطلاعات مربوط به افتفشار جریانها و مشخصات ژئومتریک مبدلها در اختیار نمیباشد و ثانیاً هدف اساسی کاهش بار حرارتی هیترها بخصوص کوره ۲H-101 می باشد. لذا از اثرات افت فشار در منحنی Targeting صرف نظر شده است. تنها مشکل اصلی در ارتباط با افت فشار ممکن است در نصبمبدلهای جدید بوجود آید. زیرا نصب مبدلهای جدید روی یک جریان احتمالاً مسائلی رااز نظر افت فشار در شبکه ایجاد خواهد کرد که برای جبران آن دو راه وجود دارد: یا باید تغییراتی در آرایش شبکه مبدلها ایجاد شود و یا باید پمپ جدیدی در شبکه نصب شود.
درصورتیکه بخواهیم آرایش شبکه مبدلها را عوض نمائیم ممکن است بتوانیم مسأله افت فشار را حل نمائیم ولی هیچ تضمینی نیست که بتوانیم محدودیت های دیگر اصلاح، ازجمله حفظ ساختمان شبکه موجود را رعایت کنیم و ازطرفی با نصب پمپهای جدید گرچه مسأله افت فشار حل میشود ولی از طرفی سرمایهگذاری طرح زیاد شده و زمان برگشت سرمایه افزایش می یابد بنابراین باتوجه اینکه حفظ ساختمان شبکه مبدلها و کاهش بار حرارتی هیترها به میزان مشخص شده بسیار مهمتر می باشد لذا نصب پمپهای جدید محتمل تر خواهد بود در این صورت باید هزینه نصب پمپهای جدید با توجه به افت فشار مبدلهای جدید محاسبه شده و به میزان سرمایه گذاری طرح اضافه گردد.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Project23_1922887_1669.zip6k

دانلود کدهای متلب محاسبه ماتریس انتقال شبکه قدرت

دانلود کدهای متلب محاسبه ماتریس انتقال شبکه قدرت دانلود کدهای متلب محاسبه ماتریس انتقال شبکه قدرت امروزه سیستم قدرت دارای تعداد زیادی ژنراتور،ترانسفورماتور،خطوط انتقال و شین می باشد.لذا استفاده از برنامه های کامپیوتری برای محاسبات سیستم امری اجتناب ناپذیر می باشد.یکی از اصلی ترین محاسبات در سیستم قدرت محاسبه ی ماتریس امپدانس (Zbus)شبکه می باشد.این ماتریس را به دو روش می توان محاسبه کرد:    روش غیر مستقیمروش مستقیم روش غیر مستقیم:د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کدهای متلب تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتورهای قدرت

دانلود کدهای متلب تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتورهای قدرت دانلود کدهای متلب تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتورهای قدرت محاسبه و تخمین پارامترهای خطوط انتقال در نرم افزار MATLAB با تایپ دستور power_lineparam در محیط command window می توان از این جعبه ابزار استفاده نمود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

شبیه سازی مقاله روش ادغام بازآرایی شبکه با در نظر گرفتن جایابی تولید پراکنده و خازن هاس موازی (شنت) برای کمینه سازی تلفات در شبکه های توزیع شعاعی

شبیه سازی مقاله روش ادغام بازآرایی شبکه  با در نظر گرفتن جایابی تولید پراکنده و خازن هاس موازی (شنت) برای کمینه سازی تلفات در شبکه های توزیع شعاعی           شبیه سازی مقاله روش ادغام بازآرایی شبکه  با در نظر گرفتن جایابی تولید پراکنده و خازن هاس موازی (شنت) برای کمینه سازی تلفات در شبکه های توزیع شعاعی Integrated approach of network reconfiguration with distributedgeneration and shunt capacitors placement for power lossminimization in radial distribution networks 2016 لینک دانلود مقاله انگلیسی   شبیه سا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 39,000 تومان

پردازش تصویر در حرکت

پردازش تصویر در حرکت پردازش تصویر در حرکت فایل ورد 76 صفحه   پردازش تصویر در حرکت در حال حاضر یکی از زمینه های تحقیقاتی بسیار فعال می باشد. به طور کلی پردازش تصویر در دو سطح پایین و بالا انجام می گیرد در سطح پایین تصویر پرادازش شده به مقدار کمی بهبود می یابد اما در سطح بالا هدف تشخیص تغییرات و آشکار سازی نقاط متحرک می باشد. اولین قدم در مرحله شناسایی تغیرات، شناسایی اشیا متحرک در صحنه یا به طور کلی پیش زمینه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

تحقیق صنایع رویکردمناسب رباست با جریان روبه جلو/عقب در زنجیره تامین محصولات با طول عمر کوتاه

تحقیق صنایع رویکردمناسب رباست با جریان روبه جلو/عقب در زنجیره تامین محصولات با طول عمر کوتاه یک رویکرد یکپارچه رباست با جریان روبه جلو/عقب در زنجیره تامین محصولات با طول عمر کوتاه فایل ورد 23 صفحه چکیده: در این تحقیق یک مدل چند محصوله، چند دوره­ای، چند سطحی برای محصولات با طول عمر کوتاه تعریف شده است، بطوریکه روش­های حل در نظر گرفته شده به صورت قطعی و با الگوریتم­های ابتکاری می­باشند. رده­های در نظر گرفته شده در مسئله شامل تامین­کنندگان، مراکز تولید و بازرسی بص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

مدل مکانیابی و تخصیص برای ارائه دهندگان خدمات با قابلیت کاربرد در سازمان غیر انتفاعی بهداشت و درمان

مدل مکانیابی و تخصیص برای ارائه دهندگان خدمات با قابلیت کاربرد در سازمان غیر انتفاعی بهداشت و درمان مدل مکانیابی و تخصیص برای ارائه دهندگان خدمات با قابلیت کاربرد در سازمان غیر انتفاعی بهداشت و درمان فایل ورد 13 صفحه در این تحقیق بررسی شده یک مدل مکانیابی و تخصیص برای خدمات و مراقبت­های بهداشتی می­باشد. هدف مدل کمینه کردن هزینه با در نظرگرفتن سرویس­دهی مناسب در زمان مورد نیاز است که برای حل آن از الگوریتم شبیه ­ سازی تبریدی استفاده شده است. مدل شامل 100 مرکز بهداشتی کاندید شد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

طراحی شبکه زنجیره تامین خون در حالت بحران به صورت کارا و اثر گذار

طراحی شبکه زنجیره تامین خون در حالت بحران به صورت کارا و اثر گذار طراحی شبکه زنجیره تامین خون در حالت بحران به صورت کارا و اثر گذار فایل ورد 19 صفحه چکیده: تامین خون در شرایط اضطراری که بر اساس حوادث طبیعی و یا انسانی رخ می­دهد، بسیار اهمیت دارد. در این مقاله به بررسی یک مدل طراحی شبکه دوهدفه تصادفی پرداخته شده است که هدف اول آن کمینه کردن هزینه و هدف دوم کمینه کردن زمان ارسال می­باشد. زنجیره تامین خون در نظر گرفته شده شامل اهداکنندگان خون، تسهیلات سیار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

استفاده از رویکرد استوار در مسئله مسیریابی آلودگی تحت عدم قطعیت گذاشت و برداشت

استفاده از رویکرد استوار در مسئله مسیریابی آلودگی تحت عدم قطعیت گذاشت و برداشت استفاده از رویکرد استوار در مسئله مسیریابی آلودگی تحت عدم قطعیت گذاشت و برداشت فایل ورد 17 صفحه این تحقیق  قبل به موضوع مسیریابی آلودگی یا PRP   ( Pollution routing problem )   پرداخته است. دلیل اصلی توجه محققان به این مسئله افزایش انتشار گاز   CO2 ، که یکی از عناصر گازهای گلخانه‌ای است، می‌باشد. انتشار بیش از حد این گاز در هوا باعث ایجاد مشکلاتی در چرخه طبیعی اکوس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

بررسی اثر بخشی و کارامدی مقیاس محاسباتی که در مبحث اندازه گیری فاصله

بررسی اثر بخشی و کارامدی  مقیاس محاسباتی که در مبحث اندازه گیری فاصله  بررسی اثر بخشی و کارامدی  مقیاس محاسباتی که در مبحث اندازه گیری فاصله فایل ورد 27 صفحه درسالهای اخیر شاهد رشد روز افزون تکنولوژی های بر پایه GPS بوده ایم که موجب ثبت اطلاعات تاریخی مربوط به رفت و آمدهای وسایل نقلیه در مسیرهای جاده ای بوده ایم. در مدیریت راهها یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار تعیین شباهت هایی است که بین این مسیرها وجود دارد چراکه پایه و اساس بسیاری از محاسبات از جمله sim ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

الگوریتم رقابت استعماری

الگوریتم رقابت استعماری الگوریتم رقابت استعماری فایل ورد 22 صفحه چکیده دراین تحقیقبه معرفی یک الگوریتم تکاملی نو ظهور که از پدیده هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسان سرچشمه می گیرد می پردازیم. الگوریتم هاي بهینه سازي در پیش از این، از پدیده هاي طبیعی و زیستی الهام گرفته اند، این الگوریتم با الهام گیري از یک پدیده ي تاریخی ایجاد شده است.استعمار یک پدیده تاریخی اجتناب ناپذیر بوده که باعث شده کشور هایی که از لحاظ نظامی و اق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

تحقیق صنایع زمانبندی سیستم‏ های تولید کارگاهی انعطاف پذیر

تحقیق صنایع زمانبندی سیستم‏ های تولید کارگاهی انعطاف پذیر تحقیق صنایع زمانبندی سیستم‏ های تولید کارگاهی انعطاف پذیر فایل ورد 54 صفحه از زمان انقلاب صنعتی و مطرح شدن بحث تولید صنعتی، محققان زیادی به توسعه روش هایی به منظور برنامه ریزی و بهینه سازی تولید پرداخته اند. به خصوص، بعد از جنگ جهانی دوم، تولید انبوه و روش‏های کاهش زمان و هزینه تولید در دستور کار بسیاری از مدل های ریاضی و ابتکاری برنامه ریزی قرار داده شد. مجموعه این روش‏ها در مباحثی ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

طراحی تقویت کننده باند w با نویز پایین

طراحی تقویت کننده باند w با نویز پایین طراحی تقویت کننده باند w با نویز پایین فایل ورد 16 صفحه به جرات می­توان گفت، طراحی تقویت­کننده­های کم­نویز همواره به عنوان یکی از اصلی­ترین بخش­های سیستم­های مخابرات فرکانس بالا مطرح بوده­اند. مدارهای مجتمع فرکانس بالا جزء حیاتی همه وسایل الکترونیکی قابل حمل که در ارتباطات بیسیم استفاده می­شوند، هستند و جزء جدایی­ناپذیر هر گیرنده فرکانس رادیویی که به اختصا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

ترجمه مقاله فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی (FAHP) و رویکرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شرکت های لجستیک

ترجمه مقاله فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی (FAHP) و رویکرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شرکت های لجستیک ترجمه مقاله فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی (FAHP) و رویکرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شرکت های لجستیک دانلود مقاله انگلیسی فایل ورد 14 صفحه چکیده: ارزیابی عملکرد سازمانی راه خوبی برای به طور موثر و به طور مداوم بهبود و افزایش بهره وری از شرکت های تدارکات است. برای تامین نیازهای نصب، تحویل قابل اعتماد، سریع و انعطاف پذیر به مشتریان جهانی، ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل شخص ثالث چین (T ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

ترجمه مقاله ادغام فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) و سیستم کارت امتیازی متوازن (BSC) برای کسب و کار پایدار در یک کارخانه نرم افزار در بخش مالی

ترجمه مقاله ادغام فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) و سیستم کارت امتیازی متوازن (BSC) برای کسب و کار پایدار در یک کارخانه نرم افزار در بخش مالی ترجمه مقاله ادغام فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) و سیستم کارت امتیازی متوازن (BSC) برای کسب و کار پایدار در یک کارخانه نرم افزار در بخش مالی دانلود مقاله انگلیسی فایل ورد ترجمه 16 صفحه   چکیده: یک چارچوب کارت امتیازی متوازن (BSC) برای یک کارخانه که نرم افزار برای بانکداری را توسعه می دهد، در پایان سال 2015 ما را برای اطمینان از پایداری آن پیشنهاد کرد و بر بهبود بهره وری و هزینه آن تمرکز کرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کد الگوریتم بهینه سازی ژنتیک

دانلود کد الگوریتم بهینه سازی ژنتیک الگوریتم بهینه سازی ژنتیک تکنیک جستجو در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی مدل ،ریاضی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکامل است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت، جهش زیست‌شناسی و اصول انتخابی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگواستفاده می‌شود. الگوریتم‌های ژنتیک اغلب گزینه خوب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کد الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

دانلود کد الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات (به انگلیسی: Particle swarm optimization ) یا به اختصار روش PSO، یک روش سراسری کمینه‌سازی است که با استفاده از آن می‌توان با مسائلی که جواب آن‌ها یک نقطه یا سطح در فضای n بعدی می‌باشد، برخورد نمود. در اینچنین فضایی، فرضیاتی مطرح می‌شود و یک سرعت ابتدایی به آن‌ها اختصاص داده می‌شود، همچنین کانال&z ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

الگوریتم بهینه سازی شبیه سازی تبرید

الگوریتم بهینه سازی شبیه سازی تبرید   مقدمه   در روش شبیه‌سازی تبریدی (SA)، هر نقطه s در فضای جستجو مشابه یک حالت از یک سیستم فیزیکی است، و تابع (E(s که باید کمینه شود، مشابه با انرژی داخلی سیستم در آن حالت است. در این روش، هدف انتقال سیستم از حالت اولیه دلخواه، به حالتی است که سیستم در آن کمترین انرژی را داشته باشد.   تکرار پایه‌ای   در هر گام، تبرید شبیه‌سازی‌شده یک حالت همسایه را در نظر می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان