انجام پروژه و پایان نامه دانشگاهی و نگارش مقاله ISI و شبیه سازی با نرم افزار Digsilent, Pspice, PLC, PSCAD, Matlab........ تلگرام:09371595667

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

انجام پروژه دانشگاهی و شبیه سازی مقالات دررشته مهندسی و نگارش مقالات ISI ..........تلگرام:powerelectric4u@............

دانلود کدهای متلب محاسبه منحنی بارپذیری و منحنی حدحرارتی

دانلود کدهای متلب محاسبه منحنی بارپذیری و منحنی حدحرارتی

دانلود کدهای متلب محاسبه منحنی بارپذیری و منحنی حدحرارتی

 

کارکرد شبکه مبدلهای حرارتی تأثیر بسزایی در مصرف انرژی دارد تکنولوژیpinch روش طراحی مؤثری را بـرای پـروژه هـای جدید و اصلاحی ارائه مینمایداز جمله فرآیندهای مهم واحد تقطیر میباشد که اولین فرایند در پالایشگاهها محسوب مـیشـود بنابراین بایستی به دنبال بهبود و افزایش کارایی آن باشیم.  اطلاعات پس از استخراج از جریانهای موجود مورد بررسی قرار گرفته مجموعًاً شامل۳۷ جریان هستیم که۲۵ جریـان گـرم و۱۲ جری ان سرد میباشد و اطلاعات اقتصادی جزو ملزومات کـار اسـت از روش رانـدمان سـطح بـرای بدسـت آوردن مراحـل هدفگذاری و طراحی استفاده می شود برای مرحله اشکال زدایی از نرم افزار معروف Aspen pinch استفاده نمـودهایـم طراحـی موجود با استفاده از اثر متقابل هزینه های اصلی و انرژی بهبود می یابد. مقدار مصرف تأسیاست گرم برابر kw128561 می باشد و  راندمان سطح حرارتی برای طراحی موجود برابر۷/۰ است از روش راندمان سطح مقدار Tmin∆ بهینه برابـر C ْ۱۴ بدسـت می آید.  برای اصلاح شبکه از این اختلاف دمایی استفاده مینمائیم و ابتدا مبدلهایی که باعث هدر رفتن انرژی و عبـور انـرژی ازpinch  میشوند را مشخص نموده و در نهایت کار را با تغییراتی در فرایند آغاز مینمائیم که این تغییرات شامل اضافه کـردن مبـدلهای جدید، جابه جایی مبدلها و تعویض جریانها می باشد.

مقدمه :
بعد از بحران انرژی در دهه ۸۰ به طراحی بهینه فرآیند توجه بیشتری شـده اسـت یکـی اززمینههایی که در آن موفقیت چشم گیری حاصل شده است انتگراسیون فرآیند بوده اسـت.  از طرفی تکنولوژیPinch نشان داده است که یکپارچه سازی خوب فرایند، بواسطه سادگیطراحی تأسیسات و استفاده درست از انرژی و سرمایه، مفید و نافع میباشـد . روشpinch مکمل روشهای قبلی است و تحت عنوان Retrofit by pinch method نام گرفته در ایـن روشاصلاح شبکه براساس مفاهیم فیزیکی و تحلیلهای ترمودینامیک استوار اسـت و بـه طـراحاجازه میدهد که بتواند تغییرات اعمال شده در شبکه را کنترل و آنـرا بـه سـمت طرحهـایعملی هدایت نماید استفاده از این روش در پروژههای صنعتی زمانیکه انرژی در درجه اولاهمیت قرارداشته باشد به صرفهجویی قابل توجهی منجر میشود. یک کار دیگر که در ایـنزمینه انجام شده است، اهداف هزینه سرمایهگذاری را با اهداف انرژی ترکیب میکند و ایـنکار حتی به صرفه جویی بیشتری منجر می شود.

نتیجه گیری و پیشنهادات:
نتایج کامل اصلاح شبکه در جدول (۹ـ۶) ارائه شده است همانطوری که ملاحظه میشود هیچ جریانی تقسیم نشده است و تغییرات اعمال شده در شبکه آنچنان گسترده و پیچیده نمیباشد. کاهش بار حرارتی کوره های موجود در واحد تا حد موردنظر صورت گرفته است: کولرهای هوایی ۱۶۰، ۱۲۰، ۱۶۱، ۱۰۲ از شبکه حذف شدهاند و ۱۶ مبدل جدید مجموعاً با سطح حرارتی ۲m 56/13840 در شبکه نصب شده است و میزان کل مساحت اضافی (A∆) برابر ۲m 62/15050 می باشد و کل سطح حرارتی موجود در شبکه بعد از اصلاح برابر ۲m 73/19868 می باشد و میزان سرمایه گذاری برای مبدلهای جدید بکار رفته در شبکه اصلاح شده برابر $ ۶/٣۵٣٨٧٠٧ است و به ازای این مقدار سرمایهگذاری به میزان kw 1/39851 صرفهجویی در میزان انرژی برابر yr$ 67/2485564 می باشد. و زمان برگشت سرمایه ۶/۱ سال میباشد و مقدار α از ۷/۰ به ۸/۰ افزایش یافته است. اگر مقایسه ای بین نتایج بدست آمده از اصلاح شبکه مبدلها با حداقل مقادیر موجود در Tmin =14oC∆ انجام دهیم ملاحظه می گردد که بار حرارتی هیترها به مقادیر target نزدیک می باشد در حالی که سطح حرارتی شبکه اصلاح شده بسیار دور از مقدار target است. دلیل اصلی آن این است در طرح شکل اصلاح شده، با توجه به اینکه راندمان سطح حرارتی مبدلهای موجود نزدیک به یک نمیباشد و سطح حرارتی موجود کاملاً در شبکه مورد استفاده قرار نگرفته است، برای کاهش بار حرارتیکوره ها لازم است مقداری سطح حرارتی جدید در شبکه اضافه شود و سطح حرارتیجدید اضافه شده حداقل سطح حرارتی لازم برای کاهش بار حرارتی کوره به میزان مورد نظر می باشد.
موقعیت نهایی شبکه پس از اصلاح در شکل ۹-۶ نشان داده شده است.
لازم به ذکر است که در هر طرح اصلاح (Retrofit) معمولاً جهت اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی لازم است مقداری سطح حرارتی جدید به شبکه افزوده گردد افزایش سطح حرارتی جدید به شبکه ممکن است به دو صورت انجام پذیرد.
۱- به صورت سری با سطح موجود در شبکه قرار گیرد. در این حالت به علت افزایش افت فشار جریانات لازم است پمپهای اضافی در شبکه نصب گردد.
۲- بصورت موازی با سطح موجود در شبکه قرار گیرد در این حالت به علت تقسیم جریانها و کاهش عدد رینولدز ضریب انتقال حرارت جریان کاهش یافته و لذا سطح حرارتی موردنیاز افزایش می یابد.
نظر به اینکه سرمایه گذاری طرحهای Retrofit عموماً بصورت سطح حرارتی اضافی مورد نیاز بیان می شود. بنابراین جهت درنظرگیری هزینههای فوق لازم است هزینه نصب پمپ های جدید را به صورتی به هزینه سطح حرارتی تبدیل نموده و به همین دلیل باید رابطه ای بین افت فشار و ضریب انتقال حرارت جریان داشته باشیم Jegede با استفاده از تعاریف افت فشار در لوله ها، ضریب انتقال حرارت جریان برای سیالات داخل لوله، که باتقریب برای سیالات داخل پوسته نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد به صورت زیر ارائهنموده است:
۵٫۳P = K ∗A∗hi∆سپس با استفاده از این معادله توانست مقدار سطح اضافی مورد نیاز، ناشی از اثرات افت فشار را محاسبه نماید. بدین ترتیب با افزایش این سطح حرارتی اضافی به سطح حرارتی شبکه موجود، موقعیت شبکه موجود (نقطهX) تغییریافته و راندمان سطح حرارتی کاهش می یابد. بعد از Jegede Polley و Panjeh Shahi با بکارگیری این معادله برای سیالات داخل لوله و تصحیح آن برای سیالات داخل پوسته تعریف جدیدی برای راندمان مبدلها از نظر افت فشار ارائه نمودند و بدین ترتیب توانستند با استفاده از این تعریف موقعیت منحنی (A-E) را تغییر داده و اثرات ناشی از افت فشار را روی منحنی Targeting اعمال نمایند. با بکارگیری این تعریف نه تنها می توان مبدلهای نامناسب از نظر افت فشار را تشخیص داده و نسبت به تصحیح آنها اقدام کرد بلکه میتوان در مورد نصب مبدلهای جدید نیز، از نظر افت فشار تصمیم گیری نمود.
نظر به اینکه در پایان نامه حاضر اولاً تمامی اطلاعات مربوط به افتفشار جریانها و مشخصات ژئومتریک مبدلها در اختیار نمیباشد و ثانیاً هدف اساسی کاهش بار حرارتی هیترها بخصوص کوره ۲H-101 می باشد. لذا از اثرات افت فشار در منحنی Targeting صرف نظر شده است. تنها مشکل اصلی در ارتباط با افت فشار ممکن است در نصبمبدلهای جدید بوجود آید. زیرا نصب مبدلهای جدید روی یک جریان احتمالاً مسائلی رااز نظر افت فشار در شبکه ایجاد خواهد کرد که برای جبران آن دو راه وجود دارد: یا باید تغییراتی در آرایش شبکه مبدلها ایجاد شود و یا باید پمپ جدیدی در شبکه نصب شود.
درصورتیکه بخواهیم آرایش شبکه مبدلها را عوض نمائیم ممکن است بتوانیم مسأله افت فشار را حل نمائیم ولی هیچ تضمینی نیست که بتوانیم محدودیت های دیگر اصلاح، ازجمله حفظ ساختمان شبکه موجود را رعایت کنیم و ازطرفی با نصب پمپهای جدید گرچه مسأله افت فشار حل میشود ولی از طرفی سرمایهگذاری طرح زیاد شده و زمان برگشت سرمایه افزایش می یابد بنابراین باتوجه اینکه حفظ ساختمان شبکه مبدلها و کاهش بار حرارتی هیترها به میزان مشخص شده بسیار مهمتر می باشد لذا نصب پمپهای جدید محتمل تر خواهد بود در این صورت باید هزینه نصب پمپهای جدید با توجه به افت فشار مبدلهای جدید محاسبه شده و به میزان سرمایه گذاری طرح اضافه گردد.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Project23_1922887_1669.zip6k

دانلود کدهای متلب محاسبه ماتریس انتقال شبکه قدرت

دانلود کدهای متلب محاسبه ماتریس انتقال شبکه قدرت دانلود کدهای متلب محاسبه ماتریس انتقال شبکه قدرت امروزه سیستم قدرت دارای تعداد زیادی ژنراتور،ترانسفورماتور،خطوط انتقال و شین می باشد.لذا استفاده از برنامه های کامپیوتری برای محاسبات سیستم امری اجتناب ناپذیر می باشد.یکی از اصلی ترین محاسبات در سیستم قدرت محاسبه ی ماتریس امپدانس (Zbus)شبکه می باشد.این ماتریس را به دو روش می توان محاسبه کرد:    روش غیر مستقیمروش مستقیم روش غیر مستقیم:د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کدهای متلب تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتورهای قدرت

دانلود کدهای متلب تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتورهای قدرت دانلود کدهای متلب تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتورهای قدرت محاسبه و تخمین پارامترهای خطوط انتقال در نرم افزار MATLAB با تایپ دستور power_lineparam در محیط command window می توان از این جعبه ابزار استفاده نمود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

شبیه سازی مقاله روش ادغام بازآرایی شبکه با در نظر گرفتن جایابی تولید پراکنده و خازن هاس موازی (شنت) برای کمینه سازی تلفات در شبکه های توزیع شعاعی

شبیه سازی مقاله روش ادغام بازآرایی شبکه  با در نظر گرفتن جایابی تولید پراکنده و خازن هاس موازی (شنت) برای کمینه سازی تلفات در شبکه های توزیع شعاعی           شبیه سازی مقاله روش ادغام بازآرایی شبکه  با در نظر گرفتن جایابی تولید پراکنده و خازن هاس موازی (شنت) برای کمینه سازی تلفات در شبکه های توزیع شعاعی Integrated approach of network reconfiguration with distributed generation and shunt capacitors placement for power loss minimization in radial distribution networks 2016 لینک دانلود مقاله انگلیسی   شبیه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 39,000 تومان

پردازش تصویر در حرکت

پردازش تصویر در حرکت پردازش تصویر در حرکت فایل ورد 76 صفحه   پردازش تصویر در حرکت در حال حاضر یکی از زمینه های تحقیقاتی بسیار فعال می باشد. به طور کلی پردازش تصویر در دو سطح پایین و بالا انجام می گیرد در سطح پایین تصویر پرادازش شده به مقدار کمی بهبود می یابد اما در سطح بالا هدف تشخیص تغییرات و آشکار سازی نقاط متحرک می باشد. اولین قدم در مرحله شناسایی تغیرات، شناسایی اشیا متحرک در صحنه یا به طور کلی پیش زمینه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

الگوریتم رقابت استعماری

الگوریتم رقابت استعماری الگوریتم رقابت استعماری فایل ورد 22 صفحه چکیده دراین تحقیقبه معرفی یک الگوریتم تکاملی نو ظهور که از پدیده هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسان سرچشمه می گیرد می پردازیم. الگوریتم هاي بهینه سازي در پیش از این، از پدیده هاي طبیعی و زیستی الهام گرفته اند، این الگوریتم با الهام گیري از یک پدیده ي تاریخی ایجاد شده است.استعمار یک پدیده تاریخی اجتناب ناپذیر بوده که باعث شده کشور هایی که از لحاظ نظامی و اق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

ترجمه مقاله فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی (FAHP) و رویکرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شرکت های لجستیک

ترجمه مقاله فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی (FAHP) و رویکرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شرکت های لجستیک ترجمه مقاله فرایند سلسله مراتب تحلیلی فازی (FAHP) و رویکرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شرکت های لجستیک دانلود مقاله انگلیسی فایل ورد 14 صفحه چکیده: ارزیابی عملکرد سازمانی راه خوبی برای به طور موثر و به طور مداوم بهبود و افزایش بهره وری از شرکت های تدارکات است. برای تامین نیازهای نصب، تحویل قابل اعتماد، سریع و انعطاف پذیر به مشتریان جهانی، ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل شخص ثالث چین (T ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

ترجمه مقاله ادغام فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) و سیستم کارت امتیازی متوازن (BSC) برای کسب و کار پایدار در یک کارخانه نرم افزار در بخش مالی

ترجمه مقاله ادغام فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) و سیستم کارت امتیازی متوازن (BSC) برای کسب و کار پایدار در یک کارخانه نرم افزار در بخش مالی ترجمه مقاله ادغام فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) و سیستم کارت امتیازی متوازن (BSC) برای کسب و کار پایدار در یک کارخانه نرم افزار در بخش مالی دانلود مقاله انگلیسی فایل ورد ترجمه 16 صفحه   چکیده: یک چارچوب کارت امتیازی متوازن (BSC) برای یک کارخانه که نرم افزار برای بانکداری را توسعه می دهد، در پایان سال 2015 ما را برای اطمینان از پایداری آن پیشنهاد کرد و بر بهبود بهره وری و هزینه آن تمرکز کرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود کد الگوریتم بهینه سازی ژنتیک

دانلود کد الگوریتم بهینه سازی ژنتیک الگوریتم بهینه سازی ژنتیک تکنیک جستجو در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی مدل ،ریاضی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکامل است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت، جهش زیست‌شناسی و اصول انتخابی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگواستفاده می‌شود. الگوریتم‌های ژنتیک اغلب گزینه خوب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

الگوریتم بهینه سازی شبیه سازی تبرید

الگوریتم بهینه سازی شبیه سازی تبرید   مقدمه   در روش شبیه‌سازی تبریدی (SA)، هر نقطه s در فضای جستجو مشابه یک حالت از یک سیستم فیزیکی است، و تابع (E(s که باید کمینه شود، مشابه با انرژی داخلی سیستم در آن حالت است. در این روش، هدف انتقال سیستم از حالت اولیه دلخواه، به حالتی است که سیستم در آن کمترین انرژی را داشته باشد.   تکرار پایه‌ای   در هر گام، تبرید شبیه‌سازی‌شده یک حالت همسایه را در نظر می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه